O nas

Informacja o funkcjonowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej Kubusie w Moszczenicy

Warsztat Terapii Zajęciowej Kubusie w Moszczenicy utworzony został 01.11.2007r. przez Stowarzyszenie „ Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym” w Piotrkowie Tryb. przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. i działa na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. nr 123 z dnia 27.08.1997 r.); Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. nr 63 poz. 587), oraz umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem KPDzN a Powiatem Piotrkowskim.

Warsztat utworzono dla 36-ciu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piotrkowskiego, a obecnie – od 01.01.2023r. Warsztat posiada 90 miejsc dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piotrkowskiego, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, które ukończyły obowiązek szkolny i zostały do niego zakwalifikowane. Warsztat, w przypadku braku osób chętnych do udziału w terapii zajęciowej mieszkających na terenie Powiatu Piotrkowskiego może przyjmować uczestników pochodzących z innych powiatów. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. Zajęcia dla uczestników nie przekraczają 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Warsztat prowadzi zajęcia z zachowaniem 1-miesięcznego urlopu wakacyjnego w miesiącu lipcu oraz przerwy świąteczno – noworocznej. Uczestnikami Warsztatu są mieszkańcy następujących gmin: Gmina Czarnocin, Moszczenica i Wolbórz, Gmina Gorzkowice, Ręczno, Rozprza i Łęki Szlacheckie, Gmina Wola Krzysztoporska, Grabica i Sulejów, Gmina Będków, Mniszków i Piotrków Tryb.
Uczestnicy są przywożeni do warsztatu i odwożeni po zajęciach do domów na koszt warsztatu przy wykorzystaniu własnych i wynajętych środków transportu według szczegółowych ustaleń z przewoźnikami. W każdym pojeździe dowożącym i odwożącym uczestników znajduje się instruktor terapii zajęciowej (lub inny pracownik Warsztatu), który opiekuje się uczestnikami i nadzoruje prawidłowość przewozu. Celem działalności warsztatu jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, a w szczególności:
– umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
– rozwijanie u uczestników właściwego funkcjonowania w społeczeństwie,
– przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zawodowej.
Działalność rehabilitacyjna w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzona jest w 17 pracowniach o następujących profilach: malarskim, plastycznym, komputerowym, teatralnym, muzycznym, hafciarsko-koronkarskim, krawieckim, stolarskim, dietetyki i zdrowego żywienia, ogrodniczym, ceramicznym, rękodzieła, florystycznym, majsterkowania, rzemiosła, recyklingu i dekoratorstwa artystycznego. Działalność ta, prowadzona jest przez instruktorów w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji i terapii, które dostosowane są do ich możliwości i predyspozycji. Uczestnicy pracują w danej pracowni 7 godzin dziennie, wykonując czynności ściśle związane z założeniami danej pracowni, wykorzystując swoje zainteresowania. Podczas pobytu w Warsztacie uczestnicy kształtują nowe lub wzmacniają nabyte już umiejętności. W trakcie realizacji programu rehabilitacji i terapii w warsztacie instruktorzy stosują metody aktywizujące oraz pobudzające zainteresowania podopiecznych. W warsztacie prowadzone są również zajęcia w sali rehabilitacyjnej i w uniwersalnym gabinecie usprawniania leczniczego, które wpływają na ogólne usprawnianie uczestników, poprawiając ich samopoczucie i sprawność ruchową.
Jednostką prowadzącą Warsztat jest Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Tryb, a kieruje nim zatrudniony przez Stowarzyszenie Kierownik, oraz działa tu tworzona również przez Stowarzyszenie Rada Programowa, w skład której wchodzą:
– kierownik Warsztatu, – z-ca kierownika
specjaliści ds. rehabilitacji lub rewalidacji,
– instruktorzy terapii zajęciowej,
– psycholog,
– instruktor zawodu (w miarę potrzeb).
Rada Programowa warsztatu opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu i wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację tych programów, dokonuje okresowej – kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy; potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie; przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
– pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej np. w warunkach pracy chronionej,
– okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
– okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.